Reklamačný poriadok

1.

Obecné ustanovenia

1.1   Tento reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“) je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

1.2   Produkty sa rozumie výrobky, tovar a služby uvedené v cenníku.

1.3   Predávajúcim (dodávateľom) sa rozumie:

Ing. Róbert Kianek

Kvetná 2559/23, 947 01 Hurbanovo

IČO: 47797622      DIČ: 1086764415      IČ DPH: SK1086764415

1.4   Kupujúcim (objednávateľom, odberateľom) sa rozumie subjekt, ktorý odoberá produkty priamo od predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).

1.5   Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na produkty, u ktorých je v záručnej dobe uplatnená zodpovednosť  zo záruky za akosť produktov. Týmto Reklamačným poriadkom sa radi postup predávajúceho v prípade uplatnenia zodpovednosti zo záruky za akosť produktov.

1.6   Tento Reklamačný poriadok sa riadi obchodným zákonníkom v platnom a účinnom znení; kupujúci svojim podpisom takejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas s reklamačným poriadkom predávajúceho.

1.7   Bez ohľadu na iné ustanovenia, pokiaľ je druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy podnikateľ (pričom sa má za to, že ak kupujúci pri objednávke tovaru uviedol  svoje IČO, nakupuje ako podnikateľ), záruka za tovar je poskytovaná výhradne v rozsahu stanovenom záručnými podmienkami výrobcu tovaru v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka, o ktorých bude kupujúci – podnikateľ informovaný a inak sa zodpovednosť predávajúceho za vady riadi výhradne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2.

Záručná doba

2.1   Predávajúci zodpovedá za vady produktov, ktoré sa u produktov vyskytnú v priebehu záručnej doby, a to za podmienok uvedených v tomto Reklamačnom poriadku.

2.2   Záručná doba je všeobecne 24 mesiacov (ďalej len „záručná doba“).

2.3 Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov,  predávajúci  však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka).

2.4   Počiatok záručnej lehoty beží odo dňa prechodu nebezpečia škody na produktoch z predávajúceho na kupujúceho.

2.5 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka). To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

2.6   Kupujúcemu náleží pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nároky z chýb podľa bodu 3.1 tohoto Reklamačného poriadku.

3.

Nároky z chýb

3.1   Pokiaľ sa v priebehu záručnej doby vyskytnú u produktov chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka, je kupujúci oprávnený uplatňovať tieto nároky z chýb produktov:

a). U akýchkoľvek odstrániteľných chýb produktov prislúcha kupujúcemu výlučne nárok na odstránenie týchto chýb alebo nárok na primeraný zľavu s ceny, a to podľa voľby predávajúceho. V prípade preukázania sa, že chyby produktov sú síce odstrániteľné, avšak s odstránením chýb by boli spojené neprimerané náklady, prislúcha kupujúcemu u takýchto chýb nároky z chýb podľa bodu 3.1 písm. b) tohoto Reklamačného poriadku. Posúdenie, či sa jedná v konkrétnom prípade o chyby odstrániteľné či neodstrániteľné, ako aj posúdenie o neprimeranosti nákladov spojených s odstránením chýb, náleží výlučne predávajúcemu. O výsledku takéhoto posúdenia je predávajúci povinný kupujúceho písomne informovať;

b). U neodstrániteľných chybách produktov vzniká kupujúcemu výlučne právo na dodane nových bezvadných produktov náhradou za produkty chybné alebo nárok na primeraný zľavu z ceny produktu alebo vystavenie dobropisu na chybný produkt, a to podľa voľby predávajúceho. Pre účely vystavenia dobropisu na chybný produkt je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu kópiu daňového dokladu, ktorým bol tento produkt fakturovaný.

3.2   Podmienkou vzniku nároku podľa bodu 3.1 tohoto Reklamačného poriadku je skutočnosť, že kupujúci predávajúcemu oznámil chyby v súlade s týmto Reklamačným poriadkom, tj. riadne a včas.

3.3   Nároky kupujúceho z chýb produktov uvedených v ustanovení § 436 a § 437 obchodného zákonníku v platnom znení sa pre zmluvný vzťah predávajúceho a kupujúceho neužijú.

4.

Spôsob uplatnenia nárokov z chýb

4.1   Predávajúci poskytuje záruku za akosť len za podmienok stanovených v tomto Reklamačnom poriadku, ktoré musia byť splnené súčasne ( v prípade nesplnenia ktorejkoľvek z nich záruka bez ďalšieho skončí):

      a). Kupujúci urobil pri prevzatí produktov od predávajúceho ihneď bezprostredne po dodaní produktov predávajúcim kvalifikovanú kontrolu dodaných produktov. V prípade že, kupujúci produkty od predávajúceho alebo nepodal predávajúcemu písomnú správu o chybách produktov bez zbytočného odkladu po prevzatí produktov od predávajúceho, má sa za to, že produkty boli prevzaté bez chýb;

      b). Kupujúci uplatní nároky z chýb riadne a včas v súlade s týmto Reklamačným poriadkom ( hlavne bod 4.2 Reklamačného poriadku);

      c). Po celú dobu trvania záručnej doby do produktu nezasiahne (napr. Formou úprav alebo opráv) žiadna osoba, ktorá k tomu nie je výslovne poverená predávajúcim;

      d). Produkt bude kupujúcim užívaný len obvyklým spôsobom a v súladu s jeho účelovým určením;

      e). Bude zaistená bežná údržba produktu.

V prípade pochybností je kupujúci povinný preukázať, že produkt užíval v súlade s podmienkami uvedenými v bode 4.1 písm. a)- e) Reklamačného poriadku.

4.2   Keď sa prejaví na produkte v záručnej dobe akákoľvek chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka za akosť, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní odo dňa, keď kupujúci chybu zistil, doručiť predávajúcemu písomné oznámenie o výskyte chýb produktu obsahujúci hlavne podrobný popis chyby, príp. Jak sa chyba prejavuje, popis zapojenia, v ktorom boli produkty použité, namerané hodnoty a uvedené dáta, keď kupujúci chyby zistil (ďalej len „písomné oznámenie“). Nedodržanie tejto lehoty alebo náležitostí písomného oznámenia zo strany kupujúceho má následky podľa ustanovení § 428 ods. 1 obchodného zákonníku. Písomné oznámenie kupujúci urobí na formulári predávajúceho (Reklamačný list) dostupného na www.laptopmarket.sk. Kupujúci je povinný súčasne s písomným oznámením predložiť predávajúcemu kópiu faktúry, na ktorej základe boli produkty, u ktorých uplatňuje kupujúci nároky z chýb, kupujúcemu dodané.

4.3   Keď sa prejaví na produkte v záručnej dobe akákoľvek chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka, je kupujúci povinný zdržať sa akéhokoľvek zásahu do produktu a umožniť predávajúcemu prehliadku produktu za tým účelom je kupujúci povinný chybný produkt predložiť súčasne s vyplneným reklamačným formulárom predávajúcemu, poprípade osobám, ktorých prostredníctvom predávajúceho plní svoje záväzky alebo umožniť predávajúcemu, prípadne osobám, ktorých prostredníctvom predávajúceho plní svoje záväzky, neobmedzený prístup do miesta, v ktorom je chybný produkt umiestnený.

4.4   Keď nesplní kupujúci svoje povinnosti uvedené v bodoch 4.2 a 4.3 Reklamačného poriadku, predávajúci im uplatnený nárok z chýb neuzná.

4.5   Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu pri odstraňovaní chýb všetku potrebnú súčinnosť.

5. Všeobecné podmienky reklámacie

5.1. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v LAPTOPMARKET,

b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),

6.

Neoprávnená reklamácia

6.1   Záruka sa nevzťahuje na vady produktov spôsobené dopravou, pokiaľ ju zaisťuje kupujúci, ďalej na vady vzniklé

- bežným opotrebovaním;

- nesprávnym užívaním či nesprávnym skladovaním produktu;

- porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na produkte sú, poškodením či odstránením označené obchodné firmy predávajúceho z produktu;

- neodborným zásahom, inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou; neodborným zásahom sa rozumie tiež akékoľvek popisovanie produktu nezmývateľnými písacími prostriedkami;

- používanie, umiestňovanie, uskladňovanie produktov v nevhodných podmienkach pokiaľ ide o teplotu, vlhkosť, prašnosť;

- nesprávnou údržbou alebo zanedbaním potrebnej údržby;

- v dôsledku vyššej moci či nesprávne alebo neodborné manipulácie;

- v dôsledku jednania (konania či zabudnutí) tretej osoby alebo kupujúceho;

- v dôsledku užívania produktu iným než obvyklým spôsobom alebo v rozporu s jeho účelovým určením;

- na chyby spôsobené mechanickým alebo chemickým poškodením;

- na reklamáciu v závislosti od uplynutia doby uvedenej na spotrebovanie tovaru na obale pekárenských výrobkov alebo všeobecne známej pri potravinárskych výrobkoch v závislosti od technológie výroby.

Všetky náklady vzniklé predávajúcemu v dôsledku uplatnenia neoprávnenej reklamácie zo strany kupujúceho sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu v plnej výške nahradiť.

7.

Lehoty pre vybavenie reklamácie

7.1   Reklamáciu produktu vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu riadneho uplatnenia chýb produktu kupujúcim, tj. uplatnenie chýb produktu v súlade s týmto Reklamačným poriadkom.

7.2. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

7.3. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať zákazníkovi písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. 

8.

Záverečné ustanovenia

8.1   Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosti 1.01.2015

8.2   Zmeny Reklamačného poriadku vyhradené.

8.3   Neoddeliteľnou prílohou tohoto Reklamačného poriadku tvorí vzor Reklamačného listu.